Hondenschool ADHD
All Day Happy Dogs

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

Voor alle overeenkomsten tussen hondenschool ADHD en de cursist gelden de volgende voorwaarden:

 1.1. De overeenkomst tussen Hondenschool ADHD en de cursist komt tot stand via een schriftelijke of digitale inschrijving door de cursist  en is definitief na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en het verschuldigde cursusgeld.

1.2. De overeenkomst is van toepassing op de door Hondenschool ADHD georganiseerde cursussen, workshops en theorie avonden waar de cursist zich op inschrijft.

1.3. De verlenging van een reeds bestaande inschrijving dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren en is definitief na het voldoen van het verschuldigde bedrag.

1.4. Afwijkingen op de standaard overeenkomst zijn altijd in gezamenlijk overleg en wederzijds goedkeuren en van toepassing na een schriftelijke bevestiging van Hondenschool ADHD.

 2 De cursus

2.1. Een door de Hondenschool ADHD aangeboden cursus heeft een vooraf aangegeven tijdsduur, aantal lessen en tarief.
2.2. De inschrijving op een cursus is voor de volledige duur van de cursus en restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk met uitzondering van en altijd naar rato van het aantal gevolgde lessen door:
      a. Ziekte van hond of de eigenaar na het overleggen van een dokters of dierenarts verklaring.
      b. Het door overmacht vroegtijdig moeten beëindigen van de cursus.
      c. Het beëindigen van de cursus op verzoek van Hondenschool ADHD.
2.3. Afmelden voor een les dient 5 dagen voor aanvang van de les schriftelijk of elektronisch te worden gedaan om gebruik te kunnen maken van een, in overleg met Hondenschool ADHD in te plannen, vervangende les. 
2.4. Bij het afmelden binnen de periode van 5 dagen voor aanvang van de les zoekt hondenschool ADHD naar een mogelijkheid voor een vervangende les binnen de week voorafgaand aan de afgemelde les . Is die mogelijkheid er niet komt de les te vervallen. 
2.5. Bij afwezigheid zonder afmelding komt het recht op een vervangende les automatisch te vervallen.
2.6. De lessen die op aangeven van Hondenschool ADHD vervallen worden automatisch  doorgeschoven naar een latere datum. 
2.7. Alle deelname aan de cursussen, workshops en theorie avonden geschied op eigen risico en Hondenschool ADHD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, schade of letsel tijdens de lessen.
2.8. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA verzekering die de door de hond veroorzaakte schade aan derden afdekt.

3 Gezondheid

3.1. Deelname aan de cursussen is mogelijk met honden vanaf de leeftijd van 8 weken en alleen als de hond in goede gezondheid is en de basis entingen heeft gehad.
3.2. De cursist is verplicht om te melden aan Hondenschool ADHD wanneer de hond:
      a. Last heeft van ernstige diarree en/of braken.
      b. Algehele zieke indruk laat zien.
      c. Regelmatig hoest (kennelhoest)
      d. Loopsheid bij een teef.
3.3. Bij de onder punt 2 sub a, b en c genoemde ziektebeelden kan er een besmettingsgevaar voor andere honden zijn en daarom kan Hondenschool ADHD beslissen om in het belang van alle cursisten de hond tijdelijk van deelname uit te sluiten.
3.4. In geval van punt 2 sub d, loopsheid wordt er in samenspraak met de cursist besloten of deelname mogelijk is. 
3.5. In het geval van een aannemelijk risico voor veiligheid en gezondheid van mens en hond wegens extreme weersomstandigheden beslist Hondenschool ADHD over het annuleren van lessen. In geval van het annuleren door Hondenschool ADHD is punt 2.6 van toepassing.
3.6. Het is de cursist vrij om, bij voorkeur in overleg met Hondenschool ADHD, niet deel te nemen aan de les als deze het niet eens is met de onder punt 3.5 genomen beslissing. Hierbij is punt 2.5 van toepassing en komt het recht op een vervangende les te vervallen.
3.7. Het gebruik of bezit van trainings-- en  hulpmiddelen die tot doel hebben om de hond via een pijnprikkel of intimidatie te corrigeren of het gebruik van fysieke correcties zijn tijdens onze lessen verboden. Opzettelijke overtreding resulteert zonder uitzondering tot ontzegging van deelname aan de lessen zonder restitutie van het resterende lesgeld.  
3.8. Hondenschool ADHD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, schade of letsel ontstaan na besmetting door een andere hond of tijdens plotseling optredende extreme weersomstandigheden. 

4 Veiligheid

4.1. De honden zijn tijdens de lessen altijd aangelijnd tenzij anders aangegeven door de instructeur.
4.2. De instructeur waakt continu voor de veiligheid van alle mensen en honden tijdens de les.
4.3. De cursist moet de aanwijzingen van de instructeur zonder discussie en direct opvolgen als deze duidelijk aangeeft dat de veiligheid in het geding komt. Indien de cursist dit veelvuldig weigert kan Hondenschool ADHD beslissen om de cursist verdere deelname aan de lessen te ontzeggen zonder mogelijkheid tot restitutie van het resterende lesgeld.
4.4. Hondenschool ADHD geeft bij alle lessen aan welke hulp- en veiligheidsmiddelen (wettelijk) verplicht, wenselijk of van toegevoegde waarde zijn.  

5 Klachten

5.1. Indien de cursist niet tevreden is over de door Hondenschool ADHD aangeboden dienst is het wenselijk om dit zo spoedig mogelijk mondeling bij de desbetreffende instructeur te melden en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing..
5.2. Indien er geen gezamenlijke oplossing gevonden kan worden kan de cursist een schriftelijke klacht indienen die door Hondenschool ADHD binnen 5 werkdagen na ontvangst in behandeling wordt genomen.
5.3. De door Hondenschool ADHD aangeboden oplossing(en) wordt schriftelijk en uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht bij de cursist aangeboden . Deze beslissing is zoveel mogelijk in het belang van zowel de cursist als Hondenschool ADHD en daarom bindend.
5.4. Hondenschool ADHD heeft tot doel om zich constant te verbeteren en geeft daarom de garantie dat een klacht altijd serieus en met de hoogst mogelijke zorg in behandeling wordt genomen. 

 
E-mailen
Bellen